תנאי שימוש

תאריך תוקף: 1 במאי 2015

ברוכים הבאים

אתר זה ("אתר זה") הינו בבעלות ובניהול חברת  Hormel Foods Corporation ("הורמל פודס", "אנו", 
" אותנו" ו- "שלנו"). גלישתכם או שימושכם באתר זה מהווה הסכמה מצדכם לפעול בהתאם לתנאי 
שימוש אלה ולהיות כפוף אליהם. אם אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלה, אסור לכם לגלוש באתר זה 
או להשתמש בו. אנו שומרים על זכותנו לעדכן תנאי שימוש אלה בכל עת. שינויים אלה ייכנסו לתוקף 
החל מהמועד שאנו מעלים את הנוסח המתוקן על האתרים שלנו.

בעלות באתר ובתוכן

כל הזכויות והבעלות באתר זה, לרבות, אך לא רק בכל התוכנה והקוד אשר מהם מורכב אתר זה ואשר 
מפעילים אתר זה, וכל הטקסטים, הצילומים, התמונות, האיורים, הגרפיקה, האודיו, הוידאו והקליפים 
מסוג אודיו-וידאו, כתובות LRU, תוכן פרסומי וחומרים אחרים המסופקים באמצעות אתר זה (ביחד, 
" תוכן") הינם בבעלותנו או בבעלות צדדים שלישיים אשר העניקו לנו רשיון בתוכן שלהם. אתר זה מוגן 
מכח חוקי סימני מסחר, סימני שרות, גניבת עין, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחר, עוולות מסחריות, 
עשיית עושר ולא במשפט, וחוקי קנין רוחני אחרים. בנוסף, מלוא תוכנו של אתר זה מהווה יצירה מסוג 
לקט על פי חוקים ואמנות אמריקאיים ובינלאומיים בתחום זכויות היוצרים, והננו הבעלים של זכויות 
היוצרים בבחירה, תיאום, סידור והשבחה של תוכנו של אתר זה.

אנו מעניקים לכם בזאת רשיון מוגבל, הניתן לביטול, להוריד ולהדפיס העתקים של כל חלק מתוכנו של 
אתר זה אשר אליו ניגשתם כדין, אך ורק לשימושכם האישי, ולא מסחרי, בתנאי שלא תסירו, לא תשנו ולא 
תסתירו כל זכות יוצרים, סימן מסחר או הודעות קנייניות אחרות, מתוך התוכן שאתם מורידים. הרשיון 
האמור הינו כפוף לתנאי שימוש אלה ואינו כולל כל זכות לעשות שימוש בכל כריית נתונים, רובוטים או 
כל כלי, תוכנה, תוכנית, קוד, אלגוריתם או מתודולוגיה אחרים, אוטומטיים או ידניים, על מנת לגשת אל 
או להעתיק או לעקוב אחרי כל חלק מכל אתר אינטרנט או מכל תוכן, או להעתיק או לעקוף את המבנה 
הניווט או את ההצגה של כל אתר אינטרנט או תוכן, בכל דרך שהיא, או להשיג או לנסות להשיג כל 
חומרים או מידע באמצעות כל שיטה אשר לא הועמדה לשימוש על ידנו, באופן מכוון, באמצעות אתר 
האינטרנט. אנו שומרים על הזכות לנקוט באמצעים לשם מניעת כל פעילות כאמור. רשיון זה ניתן לביטול 
בכל עת ללא הודעה, בין בשל הפרה ובין בהעדר הפרה. אסור לכם להתיר לאחרים להעתיק, להפיץ, 
לבצע או להציג ברבים, להכין יצירות נגזרות המבוססות על, או לשדר, לנצל או להשתמש בכל חלק 
מתוכנו של אתר זה, למעט באם הדבר הותר מפורשות בתנאי שימוש אלה. שום דבר מן האמור בתנאי 
שימוש אלה לא יתפרש כמעביר כל זכות או בעלות באתר זה או בתוכנו, לכם או לזולתכם, למעט הרשיון 
המוגבל להשתמש באתר זה ובתוכנו בכפוף לתנאים המפורטים כאן באופן מפורש.


על אף האמור לעיל, ובהתייחס באופן ספציפי לסימני מסחר, השמות והלוגואים של חברת הורמל 
( לרבות, אך לא רק, אלה של החברות הקשורות שלה), וכל השמות של מוצרים ושרותים, וכל הגרפיקה, 
האייקונים מסוג כפצור, וכל סימני מסחר, סימני שרות ולוגואים המופיעים באתר זה, למעט באם צוין 
אחרת, הם סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו), סימני שרות ו/או זכויות דומות אחרות של חברת 
הורמל ו/או החברות הקשורות שלה ("הסימנים של הורמל"). כל סימני מסחר, שמות מוצרים, שמות 
חברות, לוגואים, סימני שרות ו/או זכויות דומות אחרות, מלבד הסימנים של הורמל, אשר מוזכרים, 
מוצגים, מצוטטים או מצוינים בדרך אחרת בתוך אתר זה הינם רכושם של בעליהם, לפי הענין. אינכם 
רשאים להציג או להשתמש בסימנים של הורמל בכל דרך שהיא, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אינכם 
רשאים להציג או להשתמש בסימני מסחר, שמות מוצרים, שמות חברות, לוגואים, סימני שרות ו/או 
זכויות דומות אחרות, של בעלים אחרים, המוצגים בתוך אתר זה, ללא הסכמתם של אותם בעלים, 
מראש ובכתב. השימוש, או השימוש לרעה בסימנים של הורמל או בסימני מסחר, שמות מוצרים, שמות 
חברות, לוגואים, סימני שרות ו/או זכויות דומות אחרות, נוספים או אחרים, או בכל חומרים אחרים 
המצויים באתר זה, אסור בהחלט למעט במידה המותרת על פי תנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש מיוחדים החלים על מבצעים, תכונות או פונקציות מיוחדים


אתר זה עשוי להכיל מבצעים, פיצ'רים או פונקציות מיוחדים. למשל, ייתכן שתוכל להשתמש באתר זה 
על מנת להשתתף בהגרלה או בתחרות; לשתף מתכונים; להגיש מועמדות לעבודה; לרכוש מוצרים; או 
לעצב ולשלוח "גרם" לחבר, בדוא"ל. מבצעים, תכונות או פונקציות מיוחדים אלה עשויים להיות מוצעים 
בכפוף לתנאי שימוש מיוחדים, כגון מגבלות גיל, מועדים אחרונים להשתתפות, מדיניות החזרות, או 
הגבלות על שימוש. אם חלים תנאי שימוש מיוחדים, אנו נפרסם הודעות מתאימות ("הודעות") באתר 
הרלבנטי בטופס ההצטרפות, טופס ההזמנה או דף הרישום. הודעות אלה באות להוסיף על או לתקן 
תנאי שימוש אלה, והן מהוות בזאת חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

תרומות משתמש

בתנאי שימוש אלה, "תרומות משתמש" משמען כל הטקסט, האיורים, הקבצים, התמונות, הגרפיקה, 
הצילומים, ההערות, הצלילים, המוזיקה, הוידאו, המידע, המתכונים, התוכן והחומרים האחרים אשר 
אתם מפרסמים, מעלים, מציגים, מפיצים, משדרים, או מנגישים בצורה אחרת באזורים ציבוריים של 
האתר באמצעות כלי הרשתות החברתיות שאנו מעמידים לרשותכם. אולם, ההגדרה של "תרומות 
משתמש", אינה כוללת "משוב" אשר מוגדר במקום אחר בתנאי שימוש אלה.

היות וחברת הורמל אינה שולטת בתרומות המשתמש המוצגות באתר זה או באמצעות אתר זה, איננו 
יכולים להיות אחראיים, ובפועל איננו אחראיים ואיננו עושים שום מצג בכל הנוגע למידת האמת, 
היושרה, ההולמות או האיכות של תרומות משתמש. חברת הורמל לא תישא באחריות כלשהי, בנסיבות 
כלשהן, בגין תרומות משתמש. משתמשים אשר מעלים תרומות משתמש נושאים באחריות הבלעדית 
לתוכנן.

כללים החלים על תרומות משתמש. תנאי השימוש דלהלן חלים כאשר הנכם מעלים תרומות 
משתמש לאתר זה.

אינכם רשאים:

 • להעלות כל תרומת משתמש אשר מוגנת בזכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות פרטיות 
  או פרסום, זכויות סודות מסחר, זכות סודיות, זכויות חוזיות או זכויות אחרות, אלא 
  בהסכמתם המפורשת של בעלי הזכות הרלבנטית לפי הענין; והנכם נושאים באחריות 
  בלעדית בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מאי השגת הסכמה כאמור או מכל נזק אחר 
  הנובע מתרומות משתתף שהנכם מעלים;
 • להעלות כל תרומת משתמש שהינה מזיקה; נתעבת; מאיימת; פוגענית; מטרידה; לשון 
  הרע או הוצאת דיבה; בעלת תוכן מיני, וולגרי, גס, מגונה או פורנוגרפי; פוגעת; בלתי 
  הולמת; או מסיתה;
 • להעלות כל תרומת משתמש אשר הנכם יודעים (או צריכים לדעת באורח סביר) כי 
  הינה שקרית, מטעה או מוליכה שולל;
 • להעלות כל תרומת משתמש אשר מכילה וירוסים של תוכנה או כל תוכנות אחרות אשר 
  נועדו להרע, להרוס או להגביל את התפקוד של כל תוכנת מחשב או חומרת מחשב או 
  ציוד תקשורת;
 • להעלות כל מידע פרטי בנוגע לאדם אחר, לרבות כתובות, מספר טלפון, כתובות דוא"ל 
  וכיו"ב;
 • להתחזות כאדם או גוף אחר, או למסור הצהרת שווא או מצג שווא לגביכם, לגבי גילכם 
  או לגבי הקשר שלכם עם כל אדם או גוף;
 • להשתמש באתר זה באופן אשר מפר חוקים או תקנות כלשהם;
 • להשתמש באתר זה על מנת לגייס כסף, מוצרים או שרותים לצורך רווח או למטרות 
  צדקה;
 • להשתמש באתר זה לקדם דעות או מועמדים פוליטיים;
 • להשתמש באתר זה לפרסם מוצרים או שרותים כלשהם או לשדל רכישה או מכירה של 
  מוצרים או שרותים כלשהם
 • להשתמש באתר זה להעביר מכתבי שרשרת או דואר זבל;
 • להשתמש באתר זה לקדם או להוביל כל פעילות עבריינית או בלתי חוקית או לספק 
  מידע מדריך בנוגע לפעילויות בלתי חוקיות;
 • להשתמש באתר זה באופן אשר מפריע, משבית, משבש, מחבל או יוצר עומסים בלתי 
  סבירים על הרשתות או השרותים אשר תומכים באתר זה;
 • להשתמש באתר זה כדי למצות או לאסוף כתובות דוא"ל או פרטי קשר אחרים של 
  משתמשים אחרים באמצעים אלקטרוניים או אחרים במטרה לשלוח דוא"ל שלא 
  נתבקש, או ליצור בדרך אחרת קשר שלא התבקש;
 • להשתמש באתר זה באופן אשר, על פי שיקול דעתנו הבלעדית, מגביל או מקשה על כל 
  משתמש אחר מלהשתמש באתר זה או ליהנות ממנו;
 • להשתמש באתר זה באופן אשר מרמז על קשר עם חברתנו או עם כל אחד מהחברות 
  הבנות, החברות הקשורות, העובדים, המוצרים או המותגים שלנו;
 • להשתמש באתר זה בכל אופן אשר מפר תנאי שימוש אלה.

הזכות לניטור ולהסרה של תרומות משתמש

הנכם מבינים כי עומדת לנו הזכות (אך לא החובה) לנטר תרומות משתמש והזכות (אך לא החובה), על 
פי שיקול דעתנו הבלעדית, להסיר כל תרומת משתמש אשר מפרה תנאי שימוש אלה או מכל סיבה 
אחרת. כמו כן יש לנו את הזכות לחשוף תרומות משתמש וכן את זהותם של המשתמשים אשר העלו 
אותם בתשובה לצו למסירת מידע או כל אימת שאנו מאמינים כי החשיפה מתבקשת על מנת לקיים 
הוראת חוק או צו בית משפט, למנוע או לחקור עבירה אפשרית או הפרת חוק אחרת, להגן על הזכויות 
של חברת הורמל או של אחרים, או לאכוף תנאי שימוש אלה. כמו כן, יש לנו את הזכות לבטל את 
גישתכם לאתר זה ואת שימושכם באתר זה, או לתקן, לערוך או לחסום את שידוריכם לאתר זה.

השימוש שלנו בתרומות משתמש

אתם הנכם בעלי זכויות היוצרים בכל תרומת משתמש מקורית שהנכם מעלים. אין אנו טוענים לזכויות 
יוצרים בתרומות משתמש. יחד עם זאת, על ידי שימושכם באתר זה, הנכם מעניקים לנו ולחברות הבנות 
שלנו ולחברות הקשורות שלנו ולנמחים ולנעברים שלנו רשיון תמידי, בלתי חוזר, כלל עולמי, נטול 
תמלוגים ולא בלעדי לנצל, לעשות, להשתמש, להעתיק, לחשוף, להציג או לבצע בפומבי, להפיץ, לשפר 
ולתקן כל תרומת משתמש שהנכם מגישים לנו למטרה כלשהי, ללא הגבלה ומבלי לפצות אתכם בדרך 
כלשהי.

בין היתר, משמעות הדבר היא שלא נהיה מחויבים לשמור על סודיות תרומות המשתמש שלכם ושאינכם 
רשאים לצפות לשמירת סודיות של כל תרומת משתמש שהנכם מעלים.

במסגרת מימוש הזכויות שהנכם מעניקים לנו, אנו נהיה רשאים לכלול, או לא לכלול, על פי שיקול דעתנו 
הבלעדית, את שמכם, דמותכם, תמונתכם, או מידע ביוגרפי שלכם במסגרת תרומות המשתמש שלכם. 
על ידי הגשה, חשיפה או הצעה של תרומות משתמש, הנכם מעניקים לנו בזאת את הזכות להשתמש 
בשמכם, דמותכם, תמונתכם, או מידע ביוגרפי שלכם בקשר לניצול הזכויות המוענקות לעיל.

על ידי מסירתכם הרצונית של תרומות משתמש שלכם אלינו, הנכם מסכימים לתנאים אלה ועושים מצג 
מחייב כלפינו שתרומות המשתמש שהנכם מספקים הינם יצירה מקורית שלכם וכי הנכם הבעלים או 
בעלי השליטה בכל הזכויות וכי יש לכם את הזכות להעניק את הרשיון כאמור לעיל. כל פרסום או שימוש 
בכל תוכן הינו על פי שיקול דעתנו הבלעדית ולא תחול עלינו כל חובה להשתמש בכל תרומת משתמש 
שהנכם מספקים.

הודעה בדבר הפרת זכויות יוצרים

אין אנו באופן מודע מפרים או מתירים לאחרים להפר זכויות יוצרים של הזולת. אנו נפעל ללא דיחוי 
להסיר או למנוע גישה אל חומר אשר אנו יודעים כי הוא מפר, או באם נודע לנו על נסיבות אשר מהן 
עולה כי קיימת פעילות מפרה. כמו כן, אנו עלולים למנוע מכם לגשת לאתר זה באם הנכם מעלים או 
משדרים תרומות משתמש מפרות.

באם הנכם מבקשים הסרת תוכן בשל הפרה של זכויות יוצרים שלכם, תשומת לבכם מופנית לכך שה- 
Digital Millennium Copyright Act of 1988 (ה- "ACMD") מעמיד סעדים לרשות בעלי זכויות יוצרים אשר 
מאמינים כי חומר המופיע באינטרנט מפר את זכויותיהם על פי חוקי זכויות היוצרים של ארה"ב. באם 
הנכם מאמינים שהיצירה שלכם או שיצירה של צד שלישי אשר הנכם מורשים לפעול בשמו, מוצגת באתר 
זה או באופן אחר הועתקה והונגשה באתר זה באופן אשר מהווה הפרת זכויות יוצרים, נא להודיע לנו באופן 
מיידי. על הודעתכם להיות בכתב ולכלול:

 • חתימה אלקטרונית או פיזית של בעל זכויות היוצרים או של האדם המורשה לפעול 
  בשם בעל זכויות היוצרים;
 • תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים אשר הופרה לטענתכם;
 • תיאור היכן באתר זה נמצא החומר אשר מפר לטענתכם (לרבות ה- URL, כותרת ו/או 
  מספר פריט, באם רלבנטי, או מאפייני זיהוי אחרים);
 • השם, הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלכם וכן, באם אינכם בעלי זכויות 
  היוצרים, שמם של הבעלים; ו-
 • הצהרה בכתב שלכם שהנכם מאמינים בתום לב שלשימוש נשוא המחלוקת לא ניתנה 
  רשות על ידי בעלי זכויות היוצרים, או נציגו או בהתאם לדין; ו-
 • הצהרה שלכם, בצורת תצהיר ערוך כדין, כי המידע הנ"ל הנכלל בהודעתכם הינו מדויק 
  וכי הנכם בעלי זכויות היוצרים או מורשים לפעול בשם בעלי זכויות היוצרים.

עליכם למען את הודעתכם באופן הבא:
Copyright Attorney, Legal Department
1 Hormel Place
Austin, MN 55912. USA
Fax: +1 507-437-5838 E-mail:copyrightagent@hormel.com 

כל הודעה של בעלי זכויות יוצרים או של אדם המורש לפעול בשם בעלים כאמור, אשר אינה עומדת
בתנאים הקבועים ב- DMCA לא תיחשב להודעה מספקת, ולא תיחשב כהודעה אשר מקנה לנו ידיעה
ממשית של עובדות או נסיבות אשר מצביעות על חומר מפר או מעשים מפרים.

משוב שלכם

בתנאי שימוש אלה, "משוב" מתייחס לכל חומר אשר הנכם מעלים לאתר זה או באמצעותו, ואשר מציין 
באופן מפורש כיצד נוכל לשפר אתר זה ו/או המוצרים והשרותים אשר אנו מנגישים באמצעות אתר זה. 
על אף שאיננו טוענים לבעלות בתרומות משתמש שהנכם מעלים באמצעות אתר זה, המשוב שהנכם 
מוסרים לנו באמצעות אתר זה יהיה ויישאר בבעלותנו הבלעדית. מסירת משוב מצדכם תהווה העברה 
אלינו של מלוא הזכויות והבעלות העולמיות במשוב שלכם, לרבות כל זכויות יוצרים וזכויות קנין רוחני 
אחרות במשוב שלכם. אנו נהיה רשאים להוציא אל הפועל, לנצל, לעשות, להשתמש, להעתיק, לחשוף, 
להציג או לבצע בפומבי, להפיץ, לשפר ולתקן כל משוב שהנכם מגישים למטרה כלשהי, ללא הגבלה 
ומבלי לפצות אתכם בדרך כלשהי. מסיבה זו, אנו מבקשים כי לא תשלחו אלינו משוב כלשהו אשר אין 
ברצונכם להמחות לטובתנו.

תוכן של צדדים שלישיים

חלק מהמאמרים, טורים, מידע וחומרים אחרים המונגשים באמצעות אתר זה מסופקים לנו על יד צדדים 
שלישיים (למעט מבקרים באתר זה). כל אימת שהדבר הינו פרקטי, על פי דעתנו, יזוהה המקור של חומרי 
צד ג' אלה. חומרי צד ג' אלה מסופקים לידיעתכם ולנוחותכם בלבד. אין אנו נותנים חסות לחומרים אלה 
או לצדדים השלישיים אשר מספקים אותם אלינו, ואין אנו נושאים באחריות, ואין אנו עושים מצג מחייב 
כאילו חומרים אלה הינם עדכניים, מדויקים, שלמים או אמינים.

הדעות אשר מובעות בחומרים אלה הינן של המחברים בלבד, ולא בהכרח משקפות את דעותינו או 
עמדותינו. באם תהיה מחלוקת בין אנשים הניגשים לאתר זה או בין אנשים הניגשים לאתר זה לבין צד 
שלישי כלשהו, הנכם מבינים ומסכימים כי לא תחול עלינו חובה כלשהי להתערב. באם תהיה מחלוקת 
כאמור, הנכם משחררים בזאת את Hormel Foods ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, 
השותפים, הנעברים, הסוכנים, החברות הקשורות, החברות הבנות וכן החברות הקשורות שלהן מכל 
טענות, דרישות ונזקים מכל מין וסוג אשר נובעים מ- או נוגעים אל או קשורים בדרך כלשהי אל כל 
מחלוקת כאמור. 

אתר זה עשוי להכיל לינקים לאתרים אחרים המנוהלים בידי צדדים שלישיים. אין אנו מנהלים או שולטים 
בדרך כלשהי, ואין אנו בהכרח נותנים חסות, לתוכן הנמצא באתרי צד ג' אלה. הנכם נוטלים על עצמכם 
את האחריות הבלעדית בגין שימושכם בלינקים של צדדים שלישיים. אין אנו נושאים באחריות בגין כל 
תוכן אשר מועלה על אתרי צד ג' ואין אנו אחראיים כלפיכם בגין כל הפסד או נזק מכל סוג אשר תישאו 
בהם כתוצאה מכל קשר שלכם עם כל צד שלישי או עם אתר שלו.

סלולארי

אתר זה עשוי לכלול תכונות ושרותים מסוימים אשר עשויים להיות נגישים באמצעות טלפון סלולארי 
שלכם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, (א) היכולת להעלות לאתר זה באמצעות הטלפון הסלולארי 
שלכם; (ב) היכולת לקבל ולהשיב להודעות ולשלוח תוכן והודעות באמצעות מסרונים, ו- (ג) היכולת 
לגשת לאתר זה מהטלפון הסלולארי (ביחד, "שרותים סלולאריים"). התעריפים והחיובים הרגילים של 
המפעיל שלכם בגין מסרונים, נתונים וכל דבר אחר, יחולו. המפעיל שלכם עלול לאסור על או להגביל 
שרותים סלולאריים מסוימים, ועלולה להיות חוסר תאימות בין שרותים סלולאריים מסוימים לבין ספק
השירותים שלכם או המכשיר הסלולארי שלכם. עליכם לבדוק עם המפעיל שלכם כדי לברר אלו מסלולים
מוצעים וכמה הם עולים. כל החיובים מחויבים על ידי ומשולמים אל ספק השרותים הסלולאריים שלכם.
על ידי שימושכם בשרותים הסלולאריים, הנכם מסכימים כי נהיה רשאים ליצור עמכם קשר בנוגע לאתר 
ולשותפים שלנו, באמצעות מסרון, MMS, הודעת טקסט או כל אמצעי אלקטרוני אחר, למכשיר 
הסלולארי שלכם וכי יועבר אלינו מידע מסוים בנוגע לשימוש שלכם בשרותים הסלולאריים. 

בעת מסירת מספר הטלפון שלכם לשם קבלת שרותים סלולאריים, הנכם עשויים לקבל הודעת טקסט 
מסוג מסרון אשר מחייב מסירת תשובת אישור מהטלפון או המכשיר הסלולארי שלכם. תשובת האישור 
שלכם באמצעות הודעת טקסט תהווה הסכמה לפעול בהתאם לתנאי שימוש אלה. באם תשלחו לנו 
מסרון "STOP" מהטלפון הסלולארי שלכם, כי אז אנו נסיר אתכם משרות הודעות הטקסט שלנו מסוג 
מסרונים. אתם תקבלו הודעת אישור מסוג OPT-OUT, ולא תקבלו הודעות נוספות עד אשר תירשמו 
מחדש באתר שלנו או תיזמו בקשות טקסט נוספות. תוכלו לבקש מידע נוסף בכל עת מהטלפון הסלולארי 
שלכם, על ידי שליחת המסרון HELP.

הנכם מסכימים כי בקשר לשרותים הסלולאריים אשר נרשמתם להם, אנו עשויים לשלוח הודעות אל 
מכשירכם הסלולארי בנוגע אלינו או לצדדים אחרים. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע בקשר לשימושכם 
בשרותים הסלולאריים.

התנערות ממצגים

איננו עושים מצגים כלשהם או מוסרים התחייבויות כלשהן בקשר לאתר זה או לתוכן שלו או 
לכל מוצר או שרות הנגישים על או המקודמים באמצעות אתר זה. אתר זה, וכל המידע, 
המוצרים והשרותים המונגשים באמצעות אתר זה מסופקים על בסיס "AS IS", "AS AVAILABLE", 
ללא מצגים או התחייבויות כלשהם מכל מין וסוג. במידה המירבית המותרת על פי דין, אנו וכל 
החברות הקשורות שלנו מתנערים מכל מצגים והתחייבויות, בין במפורש ובין מכללא, בנוגע 
לאתר זה ולמידע, מוצרים ושרותים המונגשים באמצעות אתר זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור 
לעיל, אנו והחברות הקשורות שלנו מתנערים מכל מצגים והתחייבויות, בין במפורש ובין מכללא, 
(א) בגין בעלות, אי-הפרה, סחירות, והתאמה למטרה מסוימת; (ב) הנובעים ממהלך המסחר או 
ממהלך ביצוע; (ג) הנוגעים לבטיחות האתרים שלנו; (ד) שתוכן האתרים שלנו מדויק, שלם, 
עדכני או אמין; ו- (ה) שהאתרים שלנו יפעלו ללא הפסקה או שגיאה.

חברת הורמל אינה נותנת חסות ואינה נושאת באחריות בגין הצהרות, ייעוץ ודעות המובעים על 
ידי גורם כלשהו למעט דוברים מורשים של חברת הורמל. איננו נותנים חסות ואיננו נושאים 
באחריות בגין הצהרות, ייעוץ ודעות הנכללים בתרומות משתמש, והצהרות, ייעוץ ודעות כאמור 
אינם משקפים בדרך כלשהי את ההצהרות, הייעוץ והדעות של חברת הורמל. איננו עושים 
מצגים כלשהם או מוסרים התחייבויות כלשהן בענין האפשרות של מחיקה, מסירה שגויה או אי 
שמירת תקשורת, הגדרות אישיות או נתונים אחרים.

קיימים אזורי שיפוט אשר אינם מתירים החרגת התחייבויות מסוימות. לפיכך, ייתכן שחלק 
מההתנערות של התחייבויות כאמור לעיל לא תחול עליכם.

שיפוי

הנכם מסכימים להגן, לשפות ולמנוע כל פגיעה או נזק לחברת הורמל, החברות הקשורות שלה, נותני רשיון 
וספקי שרות שלה, וכן נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, קבלני המשנה, הסוכנים, נותני הרשיונות, 
הספקים, הנעברים והנמחים של הנ"ל, בגין וכנגד כל טענות, חבויות, נזקים, פסקי דין, החלטות, 
הפסדים, עלויות, הוצאות ושכר טרחה (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר) הנובעים מ- או הנוגעים אל 
כל הפרה שלכם של תנאי שימוש אלה או שימושכם באתר זה, לרבות תרומות משתמש שלכם, שימוש 
כלשהו בתוכן, שרותים ומוצרים של אתר זה, למעט באופן שהותר במפורש בתנאי שימוש אלה, או 
שימושכם בכל מידע שקיבלתם מאתר זה.

הגבלת אחריות

איננו אחראים ואיננו נושאים באחריות בדרך כלשהי בגין כל תרומות משתמש. על אף שאנו 
מספקים כללים עבור תרומות משתמש, איננו שולטים ואיננו נושאים באחריות בגין מה 
שמשתמשים מעלים באתר זה או באמצעותו, ואיננו נושאים באחריות בגין כל תרומות משתמש 
פוגעניות, בלתי הולמות, גסות, בלתי חוקיות, מפרות, שקריות או מעוררות סלידה בדרך אחרת 
אשר הנכם עלולים להיתקל בהן באתר זה או בקשר לשימושכם באתר זה. 
בשום מקרה לא נהיה אנחנו או החברות הקשורות שלנו או כל אחד מבין העובדים, 
הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, המוכרים, נותני הרשיון או הספקים של מי מאתנו, לפי 
הענין, אחראים כלפיכם או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל הפסדים או נזקים הנובעים מ- או הקשורים
לשימושכם או חוסר האפשרות שלכם להשתמש באתר זה, לרבות, מבלי לפגוע מכלליות האמור,
בקשר לכל מידע, מוצרים או שרותים המסופקים או הנרכשים באמצעות האתרים שלנו.

מדובר כאן בהגבלת אחריות מקיפה אשר חלה על הפסדים ונזקים מכל סוג (בין אם הם 
ישירים, עקיפים, כלליים, מיוחדים, תוצאתיים, משניים, לדוגמא, או מכל סוג אחר, לרבות, מבלי 
לפגוע בכלליות האמור, אובדן נתונים, הכנסות או רווחים), בין אם הטענה מבוססת על דיני 
חוזים, דיני נזיקין (לרבות רשלנות), אחריות קפידה או כל תיאוריה משפטית אחרת, אף אם 
הנציג המוסמך שלנו או הנציג המוסמך של מי מבין החברות הקשורות שלנו היה מודע או שהיה 
עליו לדעת על האפשרות של נזקים כאמור, וללא כל קשר ליעילות של תרופות אחרות.

אם חלק כלשהו מהגבלת אחריות זו ייחשב לבלתי תקף או בלתי ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, 
כי אז האחריות המצטברת שלנו ושל החברות הקשורות שלנו (לרבות האחריות של כל אדם או 
ישות אחרים אשר אלמלא כך היתה אחריותו מוגבלת) בגין כל חבויות אשר אלמלא כך היו 
מוגבלות לא תעלה על הסכום, אם בכלל, של כל הסכומים אשר שילמתם לנו או לחברה 
הקשורה הרלבנטית בקשר למוצר או לשרות הרלבנטיים, או באם לא שילמתם סכומים כאמור, 
$10.00.

קיימים אזורי שיפוט אשר אינם מתירים החרגת אחריות בגין סוגים מסוימים של נזקים. לפיכך, 
ייתכן שחלק מהגבלות האחריות כאמור לעיל לא יחולו עליכם.

הסתמכות על מידע המועלה

המידע המוצג באתר זה או באמצעותו מונגש אך ורק לצרכי ידיעה כללית. אין כל כוונה שמידע הנגיש 
באתר זה ישמש תחליף לייעוץ רפואי מקצועי. לעתים קרובות מידע הינו כללי מטיבו ועשוי לסייע לאנשים 
מסוימים אך לא לאחרים, בהתאם לצרכים אישיים. עליכם תמיד להתייעץ עם הרופא האישי שלכם 
בטרם תשנו או תתחילו דיאטה חדשה או תוכנית התעמלות חדשה. לעולם את תתעלמו מייעוץ רפואי 
מקצועי ואל תתעכבו בקבלתו בשל משהו שקראתם אותו באתר זה.

אזורים באתרים שלנו שהם מוגני סיסמא

להגנתכם, אזורים מסוימים של אתר זה עשויים להיות מוגנים בסיסמא. הנכם אחראיים לשמור בסוד את 
הסיסמאות שלכם. יש לנו את הזכות להניח שכל מי שניגש לאתר זה תוך כדי שימוש בסיסמא אשר 
הונפקה לכם, הינו מורשה כך לפעול. אתם תישאו באחריות בלעדית בגין הפעילות של כל מי שניגש 
לאתר זה תוך כדי שימוש בסיסמא אשר הונפקה לכם, אף אם אותו אדם למעשה לא הורשה לכך על 
ידיכם. אם יש לכם בסיס להאמין כי סיסמתכם נפרצה או שנעשה בה שימוש ללא רשות, עליכם לשנות 
אותה ללא דיחוי, באמצעות הפונקציה העומדת לרשותכם באתר זה. 

על מנת לגשת אל או להשתמש בחלק מהתכונות של אתר זה, אתם עשויים להידרש להרשם 
כמשתמשים רשומים. אם תהיו משתמשים רשומים, אתם תספקו מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא בקשר אליכם,
כפי שאתם עשויים להתבקש למסור אותו בכל טופס רישום. אם מידע כאמור ישתנה, אתם

תעדכנו ללא דיחוי את המידע הרלבנטי ששימש לרישום. אנו שומרים על הזכות לבטל את חשבונכם או 
בדרך אחרת למנוע את גישתכם לאתר זה, על פי שיקול דעתנו הבלעדי בנימוק כלשהו או ללא נימוקים, 
ללא הודעה וללא חבות. באם הנכם מתחת לגיל שלוש-עשרה (13), כי אז אינכם רשאים להרשם 
כמשתמש או בדרך אחרת למסור לנו מידע אישי.

שימוש באתר זה מחוץ לארה"ב

אתר זה מיועד לשימוש על ידי אנשים המתגוררים בתוך ארצות הברית ונועד להתאים לחוקי ארצות 
הברית. אין אנו עושים מצג שלהו כאילו אתר זה או התוכן, המוצרים או השרותים המונגשים באמצעות 
אתר זה מתאימים למקומות מחוץ לארצות הברית, או שאתר זה או התוכן, המוצרים או השרותים 
המונגשים באמצעות אתר זה הינם בהתאם לחוקים של מדינה אחרת כלשהי. באם הנכם ניגשים לאתר 
זה ממקום כלשהו מחוץ לארצות הברית, הנכם אחראיים לכך שתפעלו בהתאם לכל חוק מקומי רלבנטי.

הדין החל, סמכות שיפוט ומקום שיפוט

המטה שלנו ממוקם באוסטין, מינסוטה, ארה"ב. על תנאי שימוש אלה יחולו חוקי מדינת מינסוטה ללא 
קשר להוראותיהם בענין התנגשות בין דינים. בכל פעולות או הליכים הנובעים מ- או הנוגעים לתנאי 
שימוש אלה תהיה לבית המשפט המדינתי או הפדראלי במינסוטה הסמכות המקומית הבלעדית. הנכם 
מסכימים ומכפיפים את עצמכם באופן בלתי חוזר לסמכות האישית של אותם בתי משפט לכל מטרה 
כאמור.

מדיניות הפרטיות המקוונת שלנו

כל מידע שאנו אוספים באתר זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות שלנו, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי 
שימוש אלה. על ידי שימושכם באתר זה הנכם מסכימים לכל פעולות הננקטות על ידינו בקשר למידע 
שלכם בהתאם למדיניות הפרטיות.

שונות

אנו שומרים על הזכות בכל עת ומעת לעת לשנות, לערוך, למחוק, להשעות או להפסיק, באופן זמני או 
לצמיתות, אתר זה (או כל חלק ממנו) ו/או המידע, החומרים, המוצרים ו/או השרותים הנגישים 
באמצעות אתר זה (או כל חלק ממנו), עם או בלי הודעה. הנכם מסכימים כי אנו לא נישא בכל אחריות 
כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בגין כל תיקון, עריכה, מחיקה, השעיה או הפסקה של אתר זה. 

המנעות שלנו בכל עת מלדרוש את ביצועה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלה או מלממש 
כל זכות הניתנת בהם לא ייחשב לויתור בגין כל הוראה או זכות כאמור. כל ויתור חייב להיות 
בכתב. למעט באם הויתור בכתב מכיל הצהרה מפורשת אחרת, אף ויתור מצד חברת הורמל בקשר לכל 
הפרה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלה או של כל זכות הניתנת בהם לא ייחשב לויתור של 
כל הפרה נמשכת או מאוחרת של כל הוראה כאמור, או לויתור בגין ההוראה עצמה או לויתור בגין כל 
זכות מכוח תנאי שימוש אלה. 

באם ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה עומדת בניגוד לחוק, כי אז 
אותה הוראה תתוקן ותתפרש באופן אשר מגשים בצורה הטובה ביותר את מטרות ההוראה המקורית, 
במידה המירבית המותרת על פי דין, ויתרת הוראותיהם של תנאי שימוש אלה יישארו בתוקפן המלא. 

תנאי שימוש אלה (ביחד עם מדיניות הפרטיות שלנו וכל הודעות החלות עליכם)
מהווים את מלוא ההבנה וההסכמה ביניכם לבין חברת הורמל בקשר לאתר זה
והם גוברים על כל תכתובת קודמת, משא ומתן קודם והסכמים קודמים, בין בעל פה ובין בכתב ובין אלקטרוניים,
בינכם לבין חברת הורמל בקשר לאתר זה ולשימושכם באתר זה.

מידע לגבי יצירת קשר

על מנת לשאול שאלות או להעיר ביחס לתנאי שימוש אלה, כתבו לכתובת: 

Hormel Foods Corporation
1 Hormel Place
Austin, MN 55912. USA
Attn: Legal Department